Home / Doanh nghiệp / Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

NCTH – theo kết quả kinh doanh năm 2018; doanh thu thuần đạt 18.299 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2017 và đạt 88,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông HBC đạt 630 tỷ đồng, giảm 26,7% so với năm 2017 và đạt 59% so với kế hoạch. Hội đồng quản trị dự – HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức 2018 dưới tỉ lệ 3% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT – TGĐ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chia sẻ: đánh giá theo kinh tế vĩ mô, thị trường xây dựng bất động sản năm 2019, dựa vào giá trị hợp đồng đã ký và phân tích cẩn trọng SWOT, Hòa Bình đặt mục tiêu kế hoạch năm 2019 doanh thu đạt 18.600 tỷ đồng,lợi nhuận sau thuế 720 tỷ đồng, tăng tương ứng 1,6% và 16% so với thực hiện năm 2018.

cổ đông có mã số 02752 đặt câu hỏi với Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ

Tại buổi họp cổ đông, Cổ đông có mã số 6853 cho rằng: 02 năm qua giá cổ phiếu của Hòa Bình xuống thấp, đánh giá thị trường  thấp, trong khi Cty hoạt động rất tốt, nguyên nhân là do cách ứng xử và truyền thông của Hòa Bình chưa tốt. Cổ đông có mã số 02752 cho nói thẳng: HĐQT có làm được cũng nên “khiêm tốn”, cổ phiếu rớt giá, tài sản không cần sử dụng thì nên bán để khỏi phải vay ngân hàng…

Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ chia sẻ: cổ phiếu trên sàn có giảm sâu, thiệt hại cho nhiều cổ đông, nhà đầu tư – đầu tư vào Hòa Bình; là do cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. Phần khác là do trong pháp lý đầu tư bất động sản quá chậm, có nhiều lời “hứa hẹn”, do dự báo trong HĐQT chưa chính xác nên có phần đánh giá tình hình chung chưa chính xác. Nếu xét trên thực tế thì Hòa Bình luôn có sự tăng trưởng, năm 2005 doanh thu 133 tỷ đồng, năm 2016 doanh thu 16.000 tỳ đồng, năm 2018 doanh thu 18.000 tỷ đồng. Để phục vụ cho định hướng chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài của Cty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện các thủ tục để xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài. Tổng giá trị các khoản đầu tư tối đa 10% vốn chủ sở hữu tại thời điểm đầu tư. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc để xin cấp và nhận giấy phép đầu tư ra nước ngoài, bao gồm và không giới hạn các công việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

đại diện Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, giới thiệu về kế hoạch mở rộng ra thị trường nước ngoài và thành lập Học viện Hòa Bình

Tổng giá trị trúng thầu trong năm 2018 đạt 25.853 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2017. Tổng giá trị hợp đồng dự trữ đến 31/12/2018 là 24.237 tỷ đồng – chưa VAT. Dự kiến thực hiện trong năm 2019 là 16.747 tỷ đồng, còn lại thực hiện từ năm 2020. Hòa Bình đặt kế hoạch trúng thầu trong năm 2019 là 24.000 tỷ đồng. Giá trị trúng thầu từ đầu năm 2019 đến nay là 6.428 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch trúng thầu năm 2019.

Để đảm bảo vốn chủ sở hữu tương xứng với quy mô doanh thu Hòa Bình trình Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong năm 2019, với số lượng phát hành là 25.000.000 cổ phiếu, giá phát hành là 23.000 đồng/cổ phiếu, thời gian phát hành là sau khi thực hiện trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn tự có hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng giá trị vốn huy động khoảng 575 tỷ đồng.

Nhằm khuyến khích tinh thần làm việc và sự gắn bó của CB – CNV; Hòa Bình đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phát hành  3.750.000 quyền mua cổ phiếu cho CB – CNV đang làm việc cho công t, 01 quyền mua được 01 cổ phiếu, với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 03 năm, kể từ ngày 01/01/2019, với điều kiện CB – CNV làm việc cho công ty liên tục trong 03 năm và không bị kỷ luật.

Tại ĐHĐCĐ lần này cũng xem xét thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Cty, chuyển sang mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát và bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

T.T