Home / Kinh tế / Đầu tư / Hội thảo lấy ý kiến dự án: luật sửa đổi – bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Hội thảo lấy ý kiến dự án: luật sửa đổi – bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

NCTH – sáng ngày 03/07/2019; tại hội trường Cục công tác phía Nam – Bộ Xây dựng – TP.HCM  đã diễn ra hội thảo lấy ý kiến dự án “Luật sửa đổi – bổ sung một số điều của Luật Xây dựng”

Quan điểm đề xuất các nội dung sửa Luật:

Tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng – chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề mang tính cấp bách, cần thiết nhất để tháo gỡ vướng mắc, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý để khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong hoạt động đầu tư xây dựng. Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Tăng cường sự quản lý thống nhất của Trung ương đi đôi với phân cấp và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Các nội dung chính của dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi:

 Hoàn thiện chính sách, pháp luật về xây dựng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan như: mục tiêu: đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, đầu tư, đầu tư công, quảng cáo, an toàn vệ sinh lao động. Quy định trách nhiệm lập và thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng khu chức năng (sửa đổi lại quy định chưa hợp lý tại Luật số 35/2018/QH14 – sửa đổi Điều 24, Điều 34).

Đề xuất tại Luật Xây dựng sửa đổi quản lý theo dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án sử dụng vốn khác để thống nhất với Luật Đầu tư công. Sửa đổi quy định đối tượng phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập đề xuất dự án thống nhất với Luật Đầu tư công, Luật đầu tư (sửa đổi, bổ sung Điều 52).

Sửa đổi, bổ sung quy định về cấp phép xây dựng – miễn phép xây dựng công trình quảng cáo phù hợp với Luật Quảng cáo (sửa đổi, bổ sung Điều 89, Điều 95).

Sửa đổi các quy định về quản lý an toàn thi công xây dựng để thống nhất, đồng bộ với pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi, bổ sung Điều 115, 162, 163).

Sửa đổi quy định về chứng chỉ của tổ chức, cá nhân hành nghề thống nhất với Luật Kiến trúc, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 148).

Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh:

Mục tiêu: tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng bằng việc đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý.

Phân tách trách nhiệm thẩm định của người quyết định đầu tư, và cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng:  quy định tách biệt nội dung thẩm định của người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, sự tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng chịu trách nhiệm kiểm soát các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước về xây dựng.  Nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng: kiểm soát sự tuân thủ pháp luật về lập dự án; sự phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch chuyên ngành; tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn; theo đó rút ngắn thời gian thẩm định dự án của cơ quan chuyên môn về xây dựng (sửa đổi, bổ sung Điều 56, 57, 58, 59, 71).

Phân tách trách nhiệm thẩm định của chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác thẩm định thiết kế xây dựng: chủ đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt các bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở. Đẩy mạnh vai trò của các tổ chức chuyên môn trong thẩm tra đánh giá an toàn, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình làm cơ sở cho chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt (sửa đổi, bổ sung Điều 83).

Đại biểu tham dự nêu ý kiến

Giảm đối tượng phải thẩm định bước thiết kế sau thiết kế cơ sở: tại cơ quan chuyên môn về xây dựng (vốn đầu tư công; vốn nhà nước ngoài đầu tư công quy mô lớn, ảnh hưởng an toàn và lợi ích cộng đồng). Quy định nội dung thẩm định là các nội dung cần quản lý nhà nước về xây dựng: kiểm soát quy định pháp luật về lập, thẩm tra, năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra (Sửa đổi, bổ sung Điều 82). Quy định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư và của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong thẩm định thiết kế xây dựng (Sửa đổi, bổ sung Điều 85, 87).

Đơn giản hóa thủ tục hành chính bằng tích hợp công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp phép xây dựng: theo quy định của Luật Xây dựng 2014 các dự án đầu tư xây dựng thuộc các đối tượng dự án sử dụng vốn nhà nước; vốn khác có quy mô lớn, ảnh hưởng an toàn cộng đồng, môi trường phải qua kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng qua 03 bước: thẩm định dự án/thiết kế cơ sở (thẩm định bước 01); thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công (thẩm định bước 02); cấp phép xây dựng.

Theo đề xuất tại Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi, tất cả các dự án nêu trên đều chỉ qua 2 bước kiểm soát, cụ thể: cCác công trình phải kiểm soát, thẩm định thiết kế bước 2 được miễn phép xây dựng (công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước có quy mô lớn). Các công trình còn lại, cơ quan cấp phép xem xét thêm một số nội dung cần thiết về hồ sơ thiết kế xây dựng để cấp giấy phép xây dựng, không thực hiện thẩm định bước 02. Trên nguyên tắc nêu trên, rà soát lại đối tượng miễn phép tương ứng, bổ sung quy định kiểm soát về điều kiện khởi công (sửa đổi, bổ sung Điều 83, Điều 89, Điều 107).

Đơn giản hóa hồ sơ cấp phép xây dựng; rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 30 ngày xuống 20 ngày; mở rộng đối tượng được cấp phép theo giai đoạn; phân cấp việc cấp phép cho chính quyền địa phương, Bộ Xây dựng không thực hiện cấp phép xây dựng (sửa đổi, bổ sung Điều 91, Điều 94, Điều 95, Điều 96, Điều 102, Điều 103).

Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức tổ chức quản lý dự án theo hướng tăng quyền chủ động cho người quyết định đầu tư, giảm đối tượng dự án bắt buộc phải quản lý dự án theo hình thức Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực (sửa đổi, bổ sung Điều 62, Điều 63).

Về quản lý chi phí, đề xuất sửa đổi một số nội dung: kiểm soát tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng của các dự án sử dụng vốn nhà nước: kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật về xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng; không kiểm tra về khối lượng và xác định giá trị tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng.

Thay việc công bố đơn giá, định mức bằng việc ban hành để bắt buộc áp dụng với dự án sử dụng vốn nhà nước. Quy định các cơ quan ban hành định mức là Bộ Xây dựng; Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và UBND địa phương (sửa đổi, bổ sung Điều 132, Điều 136, Điều 162, Điều 163, Điều 164).

Bỏ quy định đăng ký thông tin quy định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đăng ký thông tin về hoạt động xây dựng với Bộ Xây dựng Sở Xây dựng; thay vào đó là yêu cầu cơ quan cấp chứng chỉ phải đăng tải công khai thông tin của tổ chức, cá nhân đã được cấp chứng chỉ (sửa đổi, bổ sung Điều 159).

Đại biểu tham dự nêu ý kiến

Các vướng mắc, bất cập trong thực tế dẫn đến việc phải sửa đổi Luật:

Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đang được điều chỉnh của Luật Xây dựng theo các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu bàn giao như dự án đầu tư xây dựng thông thường. Tuy nhiên, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có những đặc điểm riêng như đầu tư xây dựng trên diện tích đất xây dựng lớn, thực đầu tư xây dựng trong thời gian dài, nhiều chủ thể tham gia đầu tư, dự án có thể vừa xây dựng vừa kinh doanh, khai thác,… do vậy cần bổ sung luật định về nội hàm Quy chế quản lý khu đô thị để các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng có căn cứ thực hiện. Dự thảo bổ sung nội hàm quản lý khu đô thị khi lập, thẩm định dự án và bàn giao dự án đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị (sửa đổi, bổ sung Điều 54, 58, 124).

Sửa đổi, bổ sung về công trình khẩn cấp, cấp bách chưa được quy định đầy đủ trong Luật Xây dựng 2014 dẫn đến khó khăn trong thực hiện (sửa đổi, bổ sung Điều 128, Điều 130).

Để tăng cường quản lý trật tự xây dựng, bổ sung quy định về cơ quan chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, nội dung quản lý trật tự xây dựng (sửa đổi, bổ sung Điều 89).

Làm rõ nội dung, quản lý an toàn lao động trong thi công xây dưng; bổ sung quy định về thẩm quyền và trách nhiệm các chủ thể trong phá dỡ công trình; bổ sung quy định về đánh giá an toàn công trình xây dựng (sửa đổi, bổ sung Điều 115, Điều 118, Điều 126).

Bổ sung quy định về nguyên tắc cơ bản trong đầu tư xây dựng về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng vật liệu, sản phẩm xây dựng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, Chính phủ quy định về lộ trình tổ chức thực hiện (sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 110).

Các sửa đổi mang tính kỹ thuật:

Sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ tại sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Xây dựng để bổ sung quy định quản lý hoặc thuận tiện trong áp dụng (công trình xây dựng, dự án khu đô thị, vùng nguy hiểm do hoạt động thi công xây dựng công trình); bổ sung đối tượng phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao là cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Làm rõ các khái niệm công trình xây dựng, phân nhóm công trình, phân loại dự án đầu tư xây dựng phục vụ công tác phân cấp quản lý giữa các Bộ, Sở chuyên ngành, cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hoạt động xây dựng (sửa đổi, bổ sung Điều 3 về định nghĩa, Điều 5, Điều 49).

Ông Lê Hoàng Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM nêu ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Luật Xây dựng

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM nêu ý kiến: vấn đề chỉnh trang chung cư cũ; nếu cấp phép “bình quân”, không có chỉ tiêu dân số, bình quân sàn mỗi người bao nhiêu m2…dễ tạo sự cắt lõm cho chủ đầu tư xây dựng chung cư “mini”. Ở phân khúc nhà ở thương mại dưới 30m2, phải có đường đi riêng, tùy theo từng địa phương sẽ đưa ra tỷ lệ khác nhau. Nên xem xét lại trường hợp Hưng Lộc Phát, vì 100% các dự án, chỉ có khoảng 24% là nhà ở – đất ở, còn lại đều dính với đất nông nghiệp và sông ngòi – kênh rạch…

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà và các công trình dịch vụ theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xây dựng mới, xây dựng lại hoặc cải tạo chỉnh trang đô thị. Vấn đề này, có nhiều ý kiến nêu ra là cần xem xét nhà thầu phụ, nhà thầu phụ – vật liệu xây dựng, chủ đầu tư thứ cấp…Vì đây là Luật Xây dựng, liên quan đến nhiều dự án BĐS nên có khá nhiều ý kiến góp ý về các công trình xây dựng – nhà ở – đất ở và quản lý.

PV