Home / Y tế / Chuyển đổi thẻ BHYT điện tử toàn dân

Chuyển đổi thẻ BHYT điện tử toàn dân

NCTH – kể từ ngày 01/01/2020, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia bảo hiển bằng thẻ điện tử.

Việc cấp thẻ BHYT điện tử, mang lại nhiều lợi ích cho tất cả các bên liên quan như: người tham gia BHYT, cở sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH.

PV