Home / Tin tức / 10 tháng năm 2019, thu ngân sách đạt hơn 15.805 tỷ đồng

10 tháng năm 2019, thu ngân sách đạt hơn 15.805 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, tháng 10-2019, toàn tỉnh thu ngân sách được hơn 1.927 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng năm 2019, toàn tỉnh thu ngân sách hơn 15.805 tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán, bằng 80,9% so với cùng kỳ năm trước.

Khoản thu nội địa từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 60,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 2.607 tỷ đồng, bằng 37,4% so với cùng kỳ, bằng 230,8% dự toán; thu nội địa hơn 13.197 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ, bằng 84,3% dự toán. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2018, khoản thu nội địa từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương tăng 11,1%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 3,4%; thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 60,4%…

Cũng trong 10 tháng năm 2019, tỉnh Khánh Hòa chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương hơn 7.613 tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán. Trong đó, chi thường xuyên hơn 4.977 tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán.

Nguồn: khanhhoa.gov.vn