Home / Tin tức / Bảo Lạc: Trên 65 tỷ đồng hỗ trợ phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc Lô Lô

Bảo Lạc: Trên 65 tỷ đồng hỗ trợ phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc Lô Lô

Theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 – 2025, huyện Bảo Lạc được phê duyệt 65 tỷ 229 triệu đồng hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc Lô Lô.

Nghề dệt vải truyền thống của dân tộc Lô Lô cần được bảo tồn, phát huy.

Hiện nay, huyện Bảo Lạc có 294 hộ, 1.427 nhân khẩu là dân tộc Lô Lô, chiếm 2,7% dân số của cả huyện, sinh sống chủ yếu ở lưng chừng núi, địa hình đi lại khó khăn tại 3 xã: Kim Cúc, Hồng Trị, Cô Ba. Đây là một trong những dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người, sinh sống ở vùng xa trung tâm, địa bàn có vị trí quan trọng về chiến lược an ninh, quốc phòng.

Với số kinh phí được phê duyệt, vốn đầu tư phát triển là 54 tỷ 300 triệu đồng, vốn sự nghiệp 10 tỷ 929 triệu đồng, huyện đầu tư các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, văn hóa, xã hội, giáo dục.

Năm 2019, huyện được cấp 5 tỷ 378 triệu đồng thực hiện hạng mục hỗ trợ sản xuất và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại các xóm có đồng bào dân tộc Lô Lô sinh sống.

Nguồn: baocaobang.vn