Home / Tin tức / Năm 2019 Cục thuế TP.HCM thu được 8.583 tỷ đồng thuế nợ

Năm 2019 Cục thuế TP.HCM thu được 8.583 tỷ đồng thuế nợ

Trong năm 2019; Cục thuế tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trên tinh thần hướng dẫn đối thoại, giải đáp với nhiều hình thức, kết quả đã hỗ trợ chợ giải đáp qua văn bản cho người nộp thuế là 5.300 văn bản, hình thức điện tử 960 lượt, trả lời trực tiếp 69.800 lượt, điện thoại trên 96.900 lượt, 32 buổi tập huấn về chính sách, chế độ, 46 buổi đối thoại.

Ông Lê Duy Minh – Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM báo cáo tổng kết tại hội nghị

Trong năm năm 2019; có 43.134 doanh nghiệp thành lập mới, 8.862 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, 6.288 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Đến 31/12/2019; có 254.075 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 18.288 doanh nghiệp so với thời điểm 31/12/2018.

Năm 2019; Cục thuế đã giải quyết hoàn 44. 495 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, tăng 31,97% so cùng kỳ với số thuế thu nhập cá nhân đã hoàn là 334 tỷ đồng tăng 18,02% so với cùng kỳ.

Trong năm 2019; Cục thuế đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho 2.460 hồ sơ hoàn thuế, tổng số tiền hoàn là 13.532 tỷ đồng, bằng 94,25% số hồ sơ 87,08% số tiền thuế hoàng so với năm 2018.

Kết quả; trong năm đã thực hiện thanh kiểm tra tại 22.284 doanh nghiệp , 110.065 hồ sơ kê khai thuế đạt 64% so với cùng kỳ năm trước.Kiểm tra tại doanh nghiệp là  21.468 lượt, đạt 108% so với cùng kỳ năm trước. Công tác thanh tra thuế  được 816 lượt, đạt tỷ lệ 65,49% kế hoạch thanh tra năm 2019, bằng 59% so với cùng kỳ năm 2018 về số hồ sơ. Tổng số tiền truy thu, truy hoàn và phạt là 1.246 tỷ đồng bằng 53% so với cùng kỳ 2018. Giảm lỗ 4.539 tỷ, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 116 tỷ đồng, nộp ngân sách 815,86 tỉ đồng đạt 65,47% so với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn.

Trong năm; Hội đồng Khoa học Cục thuế đã xét và công nhận 905 sáng kiến, trong đó xếp loại khá 83 sáng kiến, xếp loại trung bình 822 sáng kiến, Cục thuế đã tổ chức nhân rộng điển hình các sáng kiến đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc.

Cũng trong năm 2019, Hội đồng Kỷ luật Cục thuế đã xem xét và ban hành quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách 03 công chức và buộc thôi việc 01 công chức.

Nguồn: Cục thuế TP.HCM