Home / Tin tức / Nguyên Bình: hơn 9 tỷ đồng thực hiện các dự án giảm nghèo

Nguyên Bình: hơn 9 tỷ đồng thực hiện các dự án giảm nghèo

Năm 2020, huyện Nguyên Bình được giao 9 tỷ 001 triệu đồng thực hiện hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo, trong đó, thực hiện Chương trình 135 là 4 tỷ 079 triệu đồng, Nghị quyết 30a 4 tỷ 455 triệu đồng.

Mô hình trồng chè tại xã Thành Công (Nguyên Bình) được Chương trình 135 hỗ trợ đạt hiệu quả kinh tế cao.

Từ nguồn vốn, huyện triển khai 36 dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế (20 dự án trồng trọt, 11 dự án chăn nuôi, 5 dự án lâm nghiệp), tổng số vốn 8 tỷ 301 triệu đồng với 5.694 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia. Nhân rộng 1 mô hình giảm nghèo chăn nuôi vịt đẻ trứng, vịt thương phẩm, tổng số vốn 200 triệu đồng với 39 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia; triển khai 1 mô hình nông nghiệp dinh dưỡng với số vốn 500 triệu đồng.

Hiện huyện đã giao vốn cho các xã, thị trấn; các xã, thị trấn tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai từng nội dung hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo; UBND huyện xây dựng kế hoạch, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và các đối tượng tham gia các dự án giảm nghèo.

Nguồn: baocaobang.vn