Home / Du lịch / Yên Bái ban hành Kế hoạch bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị Di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch

Yên Bái ban hành Kế hoạch bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị Di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch

Kế hoạch ban hành với mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. 
Theo đó, mục tiêu chung là tôn vinh di tích, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải; tôn tạo cảnh quan, môi trường nhằm đưa Di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện Mù Cang Chải và của tỉnh Yên Bái.
Mục tiêu cụ thể được chia làm 2 giai đoạn từ 2020 – 2025 và từ 2025 – 2030.
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước.
Kế hoạch cũng đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền đối với công tác bảo tồn, phát huy, quảng bá các giá trị Di tích quốc gia đặc biệt ruộng Mù Cang Chải; tổ chức các hoạt động bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch và phát huy giá trị di tích.
Du khách tham gia hoạt động trải nghiệm làm bánh dày cùng người Mông Mù Cang Chải.
Từ đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của người dân trên địa bàn tỉnh về việc bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và huy động nhiều nguồn lực để thực hiện; thúc đẩy phát triển du lịch huyện Mù Cang Chải nói riêng, khu vực miền Tây và toàn tỉnh nói chung, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Nguồn: baoyenbai.com.vn