Home / Doanh nghiệp / Hòa Bình dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi giá trị giá á tối đa 1.000 tỷ đồng

Hòa Bình dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi giá trị giá á tối đa 1.000 tỷ đồng

Ngày 24/06/2020;  Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – mã chứng khoán HBC đã tổ chức ĐHCĐ tại TP.HCM, trước tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2020 của Tập đoàn,  với tổng doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 125 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và giảm 70% so với năm 2019, chi trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt. Năm 2019; doanh thu thuần là 18.609,7 tỷ đồng, đạt 100,1% so với kế hoạch và tăng 1,7% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 416,8 tỷ đồng, đạt 57,9% so với kế hoạch và giảm 33,8% so với năm 2018.

Năm 2020; Hòa Bình dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị tối đa là 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 05 năm, mỗi năm chuyển đổi 20%. Đến thời hạn chuyển đổi thì nhà đầu tư được giảm giá tối đa 10% trên giá cổ phiếu bình quân của 30 phiên liền trước đó, cùng với lãi suất do Hội đồng quản trị đàm phán với các nhà đầu tư nhưng tối đa không vượt quá 8%. Nếu đến thời hạn chuyển đổi mà nhà đầu tư không chuyển đổi thì được hưởng lãi suất tối đa 12%. Mục đích phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm huy động vốn cho các hoạt động như: chi phí phải trả cho các bên tư vấn liên quan đến việc phát hành, thanh toán nợ đến hạn, thực hiện các dự án đầu tư của HBC và tăng quy mô vốn hoạt động của HBC.

Theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 2017; năm nay Tập đoàn xây dựng Hòa Bình phát hành 2.500.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, với giá trị bằng mệnh giá thời gian phát hành sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm để phát hành. Tập đoàn sẽ phát hành 4.620.000 quyền mua cổ phiếu trong năm 2020 cho cán bộ công nhân viên đang còn làm việc, 01 quyền mua được 01cổ phiếu với giá trị bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày 01/01/2020.

Đối với các dự án bất động sản đầu tư dài hạn, trong thời gian tới và Bình sẽ có phương án triển khai cụ thể cho từng dự án.

Tại Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Quang Nhật và bầu ông Lê Viết Hiếu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Ông Lê Viết Hải tiếp tục được đề cử giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị – kiêm Tổng giám đốc điều hành.

Thanh Tú-nguồn: HBC