Home / Tin tức / TP.HCM: báo cáo thu chi ngân sách năm 2020

TP.HCM: báo cáo thu chi ngân sách năm 2020

Chiều tại TP.HCM đã diễn ra buổi lễ báo cáo thu chi ngân sách năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2021.

Trong năm 2020, TP.HCM đã tăng trưởng được 1,39%  và có trên 32.000 doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động. TP.HCM đã chi hơn 600 tỷ đồng cho vấn đề an sinh xã hội và xử lý gia hạn hơn 8.800 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp, hơn 200 tỷ đồng gia hạn thuế GTGT – thu nhập cá nhân và tiền thuê đất của các hộ kinh doanh .Tuy vậy,  xuất khẩu vẫn đạt hơn 44 tỷ USD, thu hút đầu tư từ nước ngoài đạt hơn 04 tỷ USD, trong đó có 40.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020, do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho TP.HCM  là 405.828 tỷ đồng.

Số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP.HCM thực hiện đến ngày 31/12 / 2020 là  371. 384, 589 tỷ đồng, đạt 91,51% dự toán và giảm 9,40% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách địa phương; không kể số thu kết dư chuyển nguồn từ năm trước là 69.978, 410 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách TP.HCM được hưởng theo phân cấp là 65.495,046 tỷ đồng, đạt 86,76% dự toán và giảm 15,66% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 31/12/2020;  tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) là 84.294,059 tỷ đồng đạt 82,6% dự toán toán (102.048,059 tỷ đồng). Nếu loại trừ khoản thanh toán khối lượng từ nguồn vốn đầu tư của các năm trước chuyển sang là 11.710,267 tỷ đồng thì tổng chi ngân sách địa phương là 72.579,792 tỷ đồng đạt 71,12% dự toán.

Trong đó chi đầu tư phát triển là 40.862,8 99 tỷ đồng, thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm 2020 là 29.152,632 tỷ đồng, đạt 80,75% dự toán.

Khi xuất hiện dịch bệnh TP.HCM hạn chế bổ sung các khoản chi phí phát sinh ngoài dự toán; triển khai các biện pháp giảm chi hội họp, tổ chức đoàn công tác…qua đó TP.HCM tiết tiết kiệm chi 2.958 tỷ đồng. Kết quả chi thường xuyên năm 2020 đến thời điểm hiện nay là 36.352,797 tỷ đồng đạt 77,93% dự toán. Hiện các đơn vị sử dụng ngân sách đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu quyết toán để tiếp tục giải ngân trong thời gian chỉnh lý ngân sách năm 2020, trước ngày 31/01/2021. Nếu tính số dự kiến giải ngân trong thời gian chỉnh lý ngân sách là 5.227,203 tỷ đồng thì tổng chi thường xuyên năm 2020 là 41.580 tỷ đồng đạt 89,13% dự toán.

Khen thưởng cho 70 đơn vị hoàn thành kế hoach ngân sách Nhà nước

Bước sang năm 2021, Ngành tài chính tham mưu UBND TP.HCM một số giải pháp để tiếp tục triển khai thành công Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM . Đồng thời; tham mưu UBND TP.HCM triển khai Nghị quyết số 131/2020/QH14  ngày 16/11/2020 của Quố hội  về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM và Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày  9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc cấp huyện – cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc UBND TP.HCM; liên quan công tác tài chính ngân sách để đảm bảo hoạt động của các đơn vị hành chính được ổn định, phù hợp với điều kiện thực tiễn khi có sự thay đổi – sáp nhập.

Nguồn: Kho bạc NN.TP.HCM