Home / Văn hóa thể thao / Văn Yên tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề “Văn Yên miền đất nhớ”

Văn Yên tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề “Văn Yên miền đất nhớ”

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện Văn Yên tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề “Văn Yên miền đất nhớ”; Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề “Văn Yên miền đất nhớ”. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi, như sau:

Nguồn: baoyenbai.com.vn