Home / Kinh tế / Nông nghiệp

Nông nghiệp

Phân bón Bình Điền đại hội cổ đông

NCTH – sáng ngày 26/04/2019; Cty Cổ phần Phân Bón Bình D(iền đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp tổ chức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT 18 lần để thông qua các vấn đề ...