Home / Tag Archives: Trungkhanh – pháttrien – vanhoa

Tag Archives: Trungkhanh – pháttrien – vanhoa

Trùng Khánh quan tâm phát triển văn hóa

Những năm qua, huyện Trùng Khánh đã triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Về Phong Châu, xã ...