Home / Tag Archives: Vanhoalang – vanhoaviet

Tag Archives: Vanhoalang – vanhoaviet

Văn hóa làng – Văn hóa Việt

Dù sao dời vật đổi, dù cơn lốc đô thị hóa mạnh mẽ tràn qua…, làng vẫn tồn tại với những lớp giá trị lịch sử, nhân văn riêng có và là sợi dây kết nối bền chặt văn hóa truyền thống, văn hóa cộng đồng. Văn hóa làng thấm ...